СУ "Бачо Киро"
Средно училище в град Летница

Училищни документи

 

Нормативни документи на МОН

Прикачени документи

Правилник за дейността на СУ "Бачо Киро"
Правилник заосигуряване на здравославни и безопасни условия на труд
Правила и процедури за справяне с училищния тормоз и насилие
Приложение 1 към Механизма за противодействие на тормоза и насилието
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Стратегия за развитие на СУ "Бачо Киро"
Училищни учебни планове, 1.-7.клас за учебната 2023-2024 г.
Училищни учебни планове, 8.-12.клас за учебната 2023-2024 г.
Форми на обучение за учебната 2023-2024 г.
План за квалификационната дейност за учебната 2023-2024 г.
Годишен план за дейността за учебната 2023-2024 г.
План за квалификационната дейност за учебната 2022-2023 г.
Правила и процедури за справяне с училищния тормоз и насилие
Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Класификация за насилие и действия
Мерки за повишаване качеството на образование за учебната 2022-2023 г.
Учебни планове 8-12 клас за учебната 2022 - 2023 г.
Учебни планове 1-7 клас за учебната 2022-2023 г.
Форми за обучение за учебната 2022-2023 г.
Годишен план за дейността за учебната 2022-2023 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище за периода 2021 - 2024 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за периода 2021 - 2024 г.
Годишен план на училището за учебна 2021 - 2022 година
Учебни планове 2021 - 2022 г. /осми-дванадесети клас/
Учебни планове 2021 - 2022 г./пети-седми клас/
Учебни планове 2021 - 2022 г./първи-четвърти клас/
Форми на обучение за учебната 2021 - 2022 година
План към Стратегия за развитие /2020 - 2024 г./
Стратегия за развитие на СУ "Бачо Киро" за периода 2020 - 2024 г.
Учебни планове 2020 - 2021 г.
Етичен кодекс на училищната общност
Програма за превенция за ранно напускане на учениците от училище
Програма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците през 2020-2021 година
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2020-2021 година
Мерки за повишаване качеството на образование
Програма за предоставяне на равни възможности на учениците от уязвими групи
Стратегия за развитие на Средно училище "Бачо Киро"-гр.Летница 2016-2020 и План за реализиране за периода 2016/2017 - 2017/2018 учебна година
Правилник за вътрешния трудов ред
Годишен план на училището за учебна 2020 - 2021 година