СУ "Бачо Киро"
Средно училище в град Летница

Мисия и визия

МИСИЯ

Осигуряване на безопасна среда за учене и труд и превръщане на училището в модел на съвременно училище за всеки, с високо качество на образованието. Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности, разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, проризтичащи от членството в Европейския съюз.

ВИЗИЯ

Модерно, конкурнтноспособно и привлекателно училище, гарантиращо качествено образование и предоставящо възможност за пълноценна реализация на учениците. Хуманнно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование.